Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez CHARGEIN MSP

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informuję:

1.ADMINISTRATOR DANCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest ChargeIn MSP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 52, 02-676 Warszawa (dalej jako „Administrator”).
2.INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

ChargeIN MSP Sp. z o.o. wyznaczyło inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres: ChargeIN MSP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 52, 02-676 Warszawa z dopiskiem „RODO
 2. na adres poczty elektronicznej: biuro@chargein.com
3.SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności w ramach realizacji Usługi Ładowania Pojazdów Elektrycznych. Dane osobowe są gromadzone (i) w Aplikacji (w tym zapisywane w plikach cookies wykorzystywanych przez Aplikację), (ii) systemie zarządzania Profilem Użytkownika w Aplikacji, jak również (iii) dane osobowe, które podają Użytkownicy w ramach prowadzonej komunikacji e-mail, telefonicznej lub poprzez Aplikację.
4.CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ChargeIN MSP przetwarza dane osobowe wyłącznie dobrowolnie przekazane przez Użytkowników w Aplikacji lub podane w inny sposób przy zawarciu Umowy.

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:

 1. Rejestracja konta w Aplikacji oraz w celu przesłania Użytkownikom Aplikacji informacji marketingowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 2. W celu zawarcia, wykonania lub rozwiązania Umowy oraz prowadzenia Profilu Użytkowników w Aplikacji – art. 6 ust. 1 lit b) RODO
 3. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes prawny Administratora – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 4. W celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z obowiązujących przepisów prawa z zakresu rachunkowości i podatków – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 5. W celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora w postaci ewentualnego rozpatrywania zgłaszanych reklamacji oraz w zakresie koniecznym do marketingu bezpośredniego oraz ulepszenia funkcjonalności Strony WWW oraz Aplikacji poprzez stosowanie plików cookies (w celu zbierania informacji o sposobach korzystania z Aplikacji oraz Strony WWW, obsługi logowania w Aplikacji, zabezpieczenia przed ponownym wyświetlaniem tych samych treści, prowadzenia anonimowych statystyk zawartości Aplikacji i Strony WWW) – art. 6 ust. 1 lit b) i f) RODO, przy czym w zakresie usług marketingu bezpośredniego, o ile Użytkownicy wyrazili stosowną zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
5.OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników Aplikacji będą przechowywane przez okres utrzymywania Profilu Użytkownika w Aplikacji

Dane osobowe Użytkowników Stacji Ładowania będą przechowywane także do czasu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą Umową, zaś w przypadku toczącego się w związku z tym postępowania sądowego do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania.

Dane osobowe Użytkowników Aplikacji i Stacji Ładowania będą przechowywane także przez okres czasu wymagany obowiązującymi przepisami prawa.

W razie, gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, zakończy on przechowanie danych osobowych z chwilą zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w tym celu.

W razie, gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przechowywanie danych odbywa się do upływu okresu czasu wskazanego w treści zgody lub do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

ChargeIN MSP będzie przekazywać dane osobowe Użytkowników kontrahentom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi płatnicze, księgowe, rachunkowe, audytorskie lub prawne, podmiotom świadczącym usługi reklamowe, analityczne,  firmom hostingowym lub podmiotom świadczącym usługi pokrewne dla Administratora (takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z ChargeIN MSP i tylko zgodnie z jej poleceniami), banki i instytucje finansowe, jak również podmioty władzy publicznej, upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

Odbiorcami podanych przez Użytkowników danych osobowych jest Administrator oraz podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem oraz następcy prawni Administratora, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Użytkowników,  a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.

Dane osobowe Użytkowników Aplikacji nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

7.TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Względem danych osobowych Użytkowników Aplikacji oraz innych Użytkowników, które przetwarzane są przez Administratora, z uwzględnieniem przepisów RODO, Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO).
 2. Prawo do żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO).
 3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO).
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO).
 5. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).
 7. Prawo do żądania niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu (art. 22 RODO).

Jeżeli przetwarzania danych osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie wyrażonej przez niego zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spaw ochrony danych osobowych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, kod pocztowy: 00-193 Warszawa, e-mail:kancelaria@uodo.gov.pl).

8.WYMÓG/DOBROWOLNOŚĆ PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, zaś brak ich podania uniemożliwia założenia Profilu Użytkownika w Aplikacji, a tym samym skorzystanie z Usługi Ładowania i zawarcia Umowy.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).