Polityka prywatności i zasady korzystania z aplikacji ChargeIn

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów aplikacji ChargeIn.
 • Administratorem danych osobowych klientów – osób fizycznych – i użytkowników aplikacji jest ChargeIn MSP Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, e-mail: biuro@chargein.com , telefon: 500480485 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001063635. REGON: 526666051, NIP: 7011169083.
 • ChargeIn MSP sp. z o.o. jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych klientów, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że ChargeIn MSP sp. z o.o. ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych klientów we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. ChargeIn MSP sp. z o.o. przetwarza dane osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz wspomnianego rozporządzenia.
 • Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez ChargeIn MSP sp. z o.o. w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem Serwisu oraz powiązanych z nim usług i narzędzi wykorzystywanych przez klientów do wykonywania czynności, takich jak rejestracja, zakupy i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez klientów z usług ChargeIn MSP sp. z o.o.
 • Dane osobowe klientów ChargeIn MSP sp. z o.o. otrzymuje podczas zakładania konta (w przypadku transakcji na dokonywanych bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta – w związku z tymi transakcjami), a także później, w związku z aktywnościami i transakcjami dokonywanymi w Serwisie przy wykorzystaniu konta oraz w związku z aktualizacjami danych dokonywanymi za pośrednictwem konta. Dane dotyczące statusu przesyłek ChargeIn MSP sp. z o.o. może otrzymywać bezpośrednio od przewoźnika.
 • Użytkownik może skorzystać z Usług dopiero po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Brak akceptacji Regulaminu lub Polityki Prywatności przez Użytkownika oznacza rezygnacje ze skorzystania z Usług. W przypadku Użytkownika niebędącego Konsumentem, uważa się, że najpóźniej z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług, Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności bez zastrzeżeń.
 • Niniejszy Regulamin dotyczy Użytkowników Aplikacji. Użytkownicy Platformy dodatkowo podlegają Regulaminowi Platformy ChargeIn, który jest dostępny pod adresem: https://www.chargein.com/regulamin/
 • Polityka Prywatności, która uzupełnia Regulamin i stanowi jego część, jest dostępna pod adresem https://www.chargein.com/polityka-prywatnosci/
 • Obowiązek informacyjny, która uzupełnia Regulamin i stanowi jego część, jest dostępny pod adresem https://www.chargein.com/rodo/
 • Klikając w linki zamieszczone w Serwisie klient może zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż ChargeIn MSP sp. z o.o. i tym samym znajdującą się poza jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą ChargeIn MSP sp. z o.o., w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji.
 • Dane osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

Zakres zbieranych danych

Dane osobowe przetwarzane są przez ChargeIn MSP sp. z o.o. w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym automatycznie podczas korzystania z Serwisu, tj. w celu:

 • rejestracji w Serwisie;
 • zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w Serwisie, w szczególności składania i realizacji zamówienia/rezerwacji;
 • sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;
 • wypełniania zobowiązań ChargeIn MSP sp. z o.o., w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów oraz funkcjonowania Serwisu;
 • przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb klientów, których dane osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez ChargeIn MSP sp. z o.o. na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera;
 • w celu publikacji treści.

Ogólne warunki świadczenia usług

 • ChargeIn świadczy na rzecz Użytkowników Usługi w zakresie udostępniania Aplikacji do korzystania do celów bezpośrednio związanych z nabywaniem oraz obsługą Ładowania (w tym m.in. do celów rozliczeń), oraz pośredniczenia w sprzedaży Ładowania przez Operatorów (tj. odsprzedaży przez ChargeIn MSP Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników usług ładowania nabywanych od Operatorów na Stacjach, na których ChargeIn MSP Sp. z o.o. nie pełni funkcji Operatora), oraz sprzedaży Ładowania bezpośrednio przez ChargeIn MSP Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników, na stacjach na których ChargeIN MSP Sp. z o.o. pełni funkcję Operatora; oraz udostępniania miejsca postojowego i parkingowego na potrzeby Ładowania, przy czym udostępnianie takie może mieć charakter odpłatny.
 • W celu korzystania z części Usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Aplikacji, po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu, umożliwiające instalację Aplikacji oraz prawidłowe wyświetlenie jej interfejsu, (b) aktywne konto poczty elektronicznej (e­mail). Aplikację mobilną można pobrać korzystając z internetowego sklepu AppStore (dla systemu iOS) lub Google Play (dla systemu Android).
 • Z chwilą instalacji Aplikacji, ChargeIn MSP Sp. z o.o. udziela Użytkownikowi na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, nieprzenoszalnej, niewyłącznej, odwoływalnej i nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z Aplikacji na własny, osobisty i niekomercyjny użytek Użytkownika i wyłącznie w ramach funkcjonalności Aplikacji, bez prawa sublicencji. Licencja jest udzielona na czas posiadania przez Użytkownika Konta. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie późniejsze wersje, aktualizacje lub inne uzupełnienia funkcjonalności Aplikacji, będą podlegać pod niniejszą licencję. Użytkownicy mogą zgłaszać ChargeIn MSP Sp. z o.o. swoje zastrzeżenia i uwagi dotyczące działania, możliwości rozbudowy i zalecanych zmian funkcjonalności Aplikacji, których uwzględnienie zostaje pozostawione wyłącznemu uznaniu ChargeIn MSP Sp. z o.o.
 • Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne z zastrzeżeniem możliwych kosztów transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami Internetu albo z innych umów z zakresu takiej transmisji danych.
 • Zabrania się dostarczania treści bezprawnych oraz korzystania z Aplikacji oraz Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
 • ChargeIn MSP Sp. z o.o. zastrzega sobie wszystkie prawa do Usług i Aplikacji nieudzielone Użytkownikowi w sposób wyraźny na mocy Umowy. Umowa nie pozwala Użytkownikowi w szczególności na: (a) reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej Aplikacji, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, z pominięciem ChargeIn MSP Sp. z o.o., (b) modyfikowanie, dokonywanie inżynierii wstecznej lub ingerowanie w inny sposób w oprogramowanie Aplikacji, (c) wykorzystywanie i opracowywanie własności intelektualnej należącej do ChargeIn MSP Sp. z o.o. do tworzenia własnych produktów i usług, (d) wykorzystywanie własności intelektualnej należącej do ChargeIn MSP Sp. z o.o. w bezprawnym celu lub na niekorzyść ChargeIn MSP Sp. z o.o. Każde zachowanie wypełniające wyżej wskazane przesłanki będzie traktowane jako rażące naruszenie warunków Umowy.

Konto użytkownika

 • Warunkiem korzystania z Usług jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego Konta.
 • Użytkownik zakłada Konto za pośrednictwem Aplikacji, postępując według procedury rejestracji udostępnionej w ramach Aplikacji. Utworzenie Konta w drodze rejestracji w Aplikacji wymaga posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej i akceptacji Regulaminu.
 • Funkcjonalność Aplikacji pozwala na rejestrację nowego Konta bezpośrednio w Aplikacji, a także na zalogowanie do Aplikacji poprzez konto zarejestrowane w wybranych i wskazanych w Aplikacji domenach. Jednoczesnym skutkiem zalogowania w Aplikacji poprzez konto utworzone w innej domenie i akceptacji Regulaminu, jest założenie Konta w Aplikacji ChargeIn.
 • Z chwilą utworzenia Konta, pomiędzy ChargeIn MSP Sp. z o.o. a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony.
 • Aplikacja może wysyłać w ramach funkcjonalności Konta komunikaty funkcjonalne oraz dotyczące zmian w zakresie korzystania z Usług, a także, pod warunkiem wyrażenia zgody, komunikaty marketingowe.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane są informacje o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży ChargeIn MSP Sp. z o.o. (IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), dane socjodemograficzne (np. płeć, wiek, dochody, miejsce zamieszkania) ), w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji.

Usunięcie konta

 • Użytkownik może usunąć swoje Konto w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, poprzez funkcjonalność „Usuń Konto”. Usunięcie Konta jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz rezygnacją z dalszego korzystania z Usług. Użytkownik oświadcza, że akceptuje, że usunięcie Konta przez Użytkownika wiąże się z utratą wszelkich danych Konta i dane takie nie są automatycznie przywracane w przypadku utworzenia nowego Konta (także jeżeli nowe Konto zostaje utworzone w taki sam technicznie sposób i przy pomocy takich samych danych jako Konto usunięte).

Sposób korzystania ze stacji ładowania

 • Uzyskanie dostępu do Stacji odbywa się za pomocą Aplikacji. Ładowanie Użytkownik rozpoczyna oraz kończy również za pomocą odpowiednich funkcjonalności Aplikacji.
 • Przez cały czas korzystania ze Stacji i w trakcie Ładowania niezbędna jest aktywna i uruchomiona Aplikacja, co wymaga przede wszystkim posiadania aktywnego i uruchomionego urządzenia do korzystania z Aplikacji oraz połącznia z Internetem i możliwości transmisji oraz odbioru danych.
 • Czas dostępu do danej Stacji w celu rozpoczęcia Ładowania od momentu jej odblokowania jest ograniczony.
 • Ładowanie może zostać wstrzymane przez Stację lub Użytkownika poprzez Aplikację.
 • Po zakończeniu Ładowania, Użytkownik powinien odłączyć przewód zasilający. Po przekroczeniu czasu na usunięcie Pojazdu z miejsca postojowego lub parkingowego w obrębie Stacji, Użytkownikowi naliczona zostanie Opłata parkingowa.
 • Korzystając ze Stacji, Użytkownik zobowiązany jest mieć na względzie oraz przestrzegać następujących wytycznych oraz specyfikacji techniczno-użytkowej Stacji.
 • Zakazane jest podłączanie samochodów elektrycznych, które nie posiadają homologacji oraz zakazane są próby wyciągania kabla zasilającego ponad jego maksymalną odległość.
 • Po zakończonym Ładowaniu, kabel zasilający należy odłożyć w miejsce dla niego przeznaczone.
 • Użytkownik zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty przywrócenia Stacji do stanu pierwotnego sprzed momentu rozpoczęcia Ładowania i spowodowane nieodpowiednim korzystaniem ze Stacji przez Użytkownika.
 • Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Stacji w sposób zgodny z zasadami korzystania ze Stacji oraz jej instrukcją obsługi. Zasady korzystania oraz instrukcja obsługi są udostępniane w Stacjach przez Operatorów Stacji.

Opłaty

 • Ładowanie jest odpłatne na warunkach i w wysokości, w jakiej określa to Cennik.
 • Opłaty i ceny wyrażane są w kwotach brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Wykaz cen jest dostępny w ramach Aplikacji, po wybraniu danej Stacji z listy dostępnych lub z ekranu mapy Stacji.
 • W celu otrzymania faktury VAT należy wypełnić odpowiednie pole w Aplikacji.
 • Cenniki ustalane są przez Operatorów. Dla ChargeIn rekomendowanym operatorem jest ChargeIn CPO.
 • ChargeIn MSP Sp. z o.o. umożliwia płatność za pomocą karty płatniczej Visa lub Mastercard autoryzowanej przez Użytkownika w ramach Konta.
 • Płatności dokonywane są za pośrednictwem Stripe Payments Europe Limited.
 • Wprowadzenie w Aplikacji danych karty płatniczej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej obciążenie Opłatami oraz Opłatami parkingowymi na zasadach wyrażonych w niniejszym Regulaminie, jak również umową lub regulaminem łączącym Użytkownika z bankiem lub dostawcą karty płatniczej. Użytkownik wyraża również zgodę na uprzednie (z góry) automatyczne obciążanie karty płatniczej opłatą wstępną, podlegającą zaliczeniu na poczet płatności za Usługę; opłata wstępna jest pobierana najpóźniej z chwilą rozpoczęcia Ładowania, a część niewykorzystanej opłaty wstępnej (tj. w sytuacji, gdy opłata wstępna przewyższa rzeczywisty koszt Usługi) podlega zwrotowi.
 • Na każde Ładowanie wystawiany jest dokument księgowy przesyłany na adres e-mail użytkownika.
 • Użytkownik wyraża zgodę na doręczanie mu dokumentów drogą elektroniczną. Świadczenie Usług oraz Ładowanie nie jest możliwe w przypadku cofnięcia przez Użytkownika zgody na doręczanie mu dokumentów drogą elektroniczną.

Odpowiedzialność

 • ChargeIn MSP Sp. z o.o. udostępnia Użytkownikom Aplikację, która umożliwia dostęp do Stacji. Za funkcjonowanie techniczne Stacji oraz Ładowanie odpowiedzialny jest jej Operator.
 • ChargeIn MSP Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niestosowaniem się Użytkownika w sposób zawiniony (a przez Użytkowników niebędących Konsumentami również w sposób niezawiniony) do postanowień Regulaminu.
 • ChargeIn MSP Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w Pojeździe lub urządzeniach Użytkownika, które uniemożliwiają prawidłowe korzystanie z Aplikacji oraz z wszelkich jej funkcjonalności

Problemy z aplikacją

 • Każdy Użytkownik może skontaktować się z biurem obsługi użytkownika ChargeIn MSP Sp. z o.o. za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w Aplikacji.
 • Jeśli zgłaszany do biura obsługi Użytkownika ChargeIn MSP Sp. z o.o. problem dotyczy kwestii technicznych lub wad Stacji, Użytkownik dokonując zgłoszenia powinien podać numer seryny danej Stacji, tak, aby członek ekipy serwisowej ChargeIn MSP Sp. z o.o. mógł sprawnie zlokalizować wadliwą Stację i niezwłocznie podjąć czynności w celu jej naprawy.
 • Jeśli zgłoszenie dotyczy błędu występującego w Aplikacji, Użytkownik powinien jak najdokładniej opisać błąd, tak aby ChargeIn MSP Sp. z o.o. mogło niezwłocznie przystąpić do jego usunięcia.

Pliki cookies

 • ChargeIn MSP sp. z o.o. informuje, że podczas korzystania z Serwisu dane osobowe zbierane są również automatycznie w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies oraz przez system CRM.
 • ChargeIn MSP sp. z o.o. wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których klient, korzysta z Serwisu
 • Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

Postanowienia końcowe

 • Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Umowy zawierane są w języku polskim.
 • Spory powstałe pomiędzy ChargeIn MSP Sp. z o.o. a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ChargeIn MSP Sp. z o.o.