REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUGI ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH NA STACJACH ŁADOWANIA ORAZ STACJACH ŁADOWANIA MSP

CHARGEIN MSP SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 52, 02-676 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001063635, numer NIP 7011169083, numer REGON 526666051 (dalej jako: „Dostawca Usługi Ładowania”), ustala niniejszy regulamin świadczenia usług przez Dostawcę Usługi Ładowania w zakresie Usługi Ładowania Pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych na Stacjach Ładowania na rzecz Użytkowników, dokonywania płatności za Usługę Ładowania, jak również sposób korzystania ze Stacji Ładowania (dalej jako: „Regulamin”).

1.DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Aplikacja – oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na Urządzeniach mobilnych (wyposażonych w system Android lub iOS), którego funkcjonalność zapewnia możliwość połączenia się ze Stacją Ładowania oraz jednoczesne korzystanie przez Użytkownika z Usługi Ładowania.
 2. Cennik – zestawienie cen za korzystanie z Usługi Ładowania na Stacji Ładowania MSP stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Kod QR – kod graficzny znajdujący się  na poszczególnych Stacjach Ładowania, którego zeskanowanie przed rozpoczęciem Usługi Ładowania i jednoczesne dodanie przez Użytkownika karty płatniczej oraz zadeklarowanie przez Użytkownika wysokości środków pieniężnych umożliwia skorzystanie z Usługi Ładowania.
 4. Operator – podmiot odpowiedzialny za budowę, zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty Stacji Ładowania.
 5. Opłata– opłata za jednostkę rozliczeniową Usługi Ładowania wyrażona w polskich złotych (brutto) określona w Cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu dla Stacji Ładowania MSP lub w Aplikacji dla pozostałych Stacji Ładowania.
 6. Płatności ad-hoc– wszelkie płatności bezgotówkowe za Usługę Ładowania dokonywane przy użyciu instrumentów płatniczych, bez konieczności zakładania przez Użytkownika Profilu Użytkownika w Aplikacji i bez potrzeby korzystania z Aplikacji, tj. przy użyciu Terminala płatniczego znajdującego się na Stacji Ładowania lub Kodu QR.
 7. Pojazd– pojazd elektryczny lub pojazd hybrydowy wyposażony w odpowiednie złącza, który może zostać podłączony do Stacji Ładowania w celu skorzystania przez Użytkownika z Usługi Ładowania, posiadający odpowiednią funkcjonalność umożliwiającą jej wykonanie.
 8. Profil Użytkownika– konto/profil Użytkownika w Aplikacji, które pozwala na korzystanie z Usługi Ładowania na Stacjach Ładowania.
 9. Przerwa techniczna– rozumie się każdą przerwę w dostępności do Stacji Ładowania, która jest spowodowana potrzebą przeprowadzenia prac naprawczych, konserwacyjnych lub modernizacyjnych, przerwa z powodu decyzji Operatora lub Dostawcy Usługi Ładowania, przerwa w dostępności do Aplikacji, jak również każde inne zdarzenie uniemożliwiające lub utrudniające korzystanie z Usług Ładowania bądź dokonanie płatności za tę usługę.
 10. Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, które wpłynęło na zdolność Dostawcy Usługi Ładowania do świadczenia Usługi Ładowania, skutkom którego nie można zapobiec, w szczególności: pożar, powódź, wojna, strajk, działania władz państwowych, atak terrorystyczny, brak zasilania i inne o podobnym charakterze i skutku oraz szczególne sytuacje związane ze specyfiką działalności Dostawcy Usługi Ładowania, w szczególności: ataki hakerskie, wirusy, awarie oprogramowania Stacji Ładowania lub Aplikacji.
 11. Stacja Ładowania – urządzenie służące do ładowania Pojazdów energią elektryczną spełniające wymogi określone w art. 2 pkt 27) ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 317).
 12. Stacja Ładowania MSP – Stacje Ładowania, których Operatorem i właścicielem jest CHARGEIN CPO Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 52, 02- 676 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000986332, numer NIP 7011100884, numer REGON 522808382, dla których zastosowanie dla Usługi Ładowania mają Opłaty określone w Cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
 13. Strona WWW – strona internetowa Dostawcy Usługi Ładowania pod adresem https://www.chargein.com/ zawierająca informacje o ofercie, cenach i warunkach Usługi Ładowania na Stacjach Ładowania.
 14. Terminal Płatniczy– urządzenie umożliwiające obsługę płatności bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych przez Użytkownika, w celu dokonania zapłaty za Usługę Ładowania na Stacji Ładowania, bez konieczności zakładania Profilu Użytkownika w Aplikacji i bez potrzeby korzystania z Aplikacji.
 15. Umowa – stosunek zobowiązaniowy zawarty pomiędzy Dostawcą Usługi Ładowania a Użytkownikiem uprawniający do korzystania przez Użytkownika z Usługi Ładowania na Stacji Ładowania na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, odpłatny zgodnie z Cennikiem obowiązującym na Stacjach Ładowania MSP lub Opłatami wskazanymi w Aplikacji na Stacjach Ładowania przez okres niezbędny do świadczenia Usługi Ładowania i dokonania płatności przez Użytkownika.
 16. Urządzenie mobilne – urządzenie Użytkownika pozwalające na pobranie ze sklepów Google Play lub App Store i zainstalowanie Aplikacji, wyposażone w system operacyjny Android lub iOS, posiadające dostęp do usługi lokalizacji oraz połączenia z siecią Internetową, które są niezbędne do prawidłowego wykonania Usługi Ładowania.
 17. Usługa Ładowania – usługa ładowania Pojazdów z wykorzystaniem infrastruktury Stacji Ładowania przy użyciu Aplikacji lub Terminala Płatniczego albo Kodu QR celem dokonania płatności za tę usługę.
 18. Użytkownik – wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej posiadające dostęp do Aplikacji na Urządzeniu mobilnym i Usługi Ładowania lub w inny sposób korzystające z Usługi Ładowania, w tym będąca konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93).
 19. Weryfikacja Profilu Użytkownika – wszelkie czynności dokonywane przez Dostawcę Usługi Ładowania realizowane poprzez wysłanie kodu weryfikacyjnego na wskazany przez Użytkownika adres e-mail przy Zarejestrowaniu Profilu Użytkownika w Aplikacji, którego wpisanie w Aplikacji przez Użytkownika spowoduje utworzenie Profilu Użytkownika.
 20. Zarejestrowanie Profilu Użytkownika – wszelkie czynności dokonywane przez Użytkownika w Aplikacji, w szczególności wypełnienie formularza rejestracyjnego Profilu Użytkownika znajdującego się w Aplikacji, z podaniem prawdziwych i szczegółowych danych dotyczących Użytkownika (dane osobowe lub dane osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, adres, numer telefonu, adres e-mail) oraz utworzenie hasła i loginu do Aplikacji.
 21. Zarządca – podmiot posiadający tytuł prawny do zarządzania terenem na którym znajduje się Stacja Ładowania.
2.POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia odpłatnej Usługi Ładowania przez Dostawcę Usługi Ładowania na Stacji Ładowania na rzecz Użytkowników, przy użyciu Aplikacji zainstalowanej na Urządzeniu mobilnym Użytkownika, Terminala płatniczego lub Kodu QR znajdującego się na Stacji Ładowania.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2020 r., poz. 344) w zakresie części usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Regulamin określa także warunki świadczenia i korzystania z Usługi Ładowania.
 4. Regulamin jest dostępny na Stronie WWW oraz w Aplikacji, co umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z jego treścią w każdym czasie.
 5. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz przestrzegania wszystkich postanowień w nim zawartych. Regulamin jest integralną częścią Umowy zawieranej pomiędzy Dostawcą Usługi Ładowania a Użytkownikiem.
3.OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE STACJI ŁADOWANIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA
 1. Stacja Ładowania jest czynna w godzinach i dniach wskazanych w Aplikacji dla każdej Stacji Ładowania. Dostępność godzin i dni Stacji Ładowania może ulec zmianie co zostanie odpowiednio zaktualizowane w Aplikacji. Użytkownik wyrażający chęć skorzystania z Usługi Ładowania Pojazdu każdorazowo jest zobowiązany do sprawdzenia dostępność Stacji Ładowania, z której zamierza skorzystać w Aplikacji.
 2. Stacja Ładowania jest przeznaczona wyłącznie do korzystania przez Użytkownika z Usługi Ładowania Pojazdu. Dozwolony czas postoju Pojazdu w trakcie korzystania z Usługi Ładowania Pojazdu jest każdorazowo widoczny w Aplikacji.
 3. Po upływie dozwolonego czasu postoju Pojazdu w trakcie korzystania z Usługi Ładowania, Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem Aplikacji o końcu czasu Usługi Ładowania. Od momentu otrzymania powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik jest zobowiązany do odłączenia Pojazdu od Stacji Ładowania i przestawienia Pojazdu w sposób umożliwiający skorzystanie ze Stacji Ładowania przez innych Użytkowników (dalej jako: Dozwolony czas postoju Pojazdu).
 4. W przypadku przekroczenia Dozwolonego czasu postoju Pojazdu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Dostawca Usługi Ładowania skieruje kolejne powiadomienie do Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji o nałożeniu dodatkowej opłaty w wysokości 5,00 złotych brutto (słownie: pięć złotych 00/100) za każdą rozpoczętą minutę postoju Pojazdu na Stacji Ładowania powyżej Dozwolonego czasu postoju pojazdu. Czas postoju Pojazdu na Stacji Ładowania, po którym naliczana jest opłata dodatkowa oraz czas skierowania kolejnego powiadomienia, jest zależny od Stacji Ładowania i zostanie odpowiednio wskazany w Aplikacji.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do (i) przestrzegania wszystkich instrukcji znajdujących się na terenie Stacji Ładowania, (ii) przestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji Stacji Ładowania, (iii) przestrzegania przepisów dotyczących ruchu drogowego, (iv) powstrzymania się od zachowań, które mogłyby prowadzić do zniszczenia lub uszkodzenia Stacji Ładowania, jak również do (v) nieodłączania (samodzielnego) innego Pojazdu, który korzysta z Usługi Ładowania.
 6. Nieprzestrzeganie przez Użytkownika z zasad i warunków określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się z odpowiedzialnością odszkodowawczą na rzecz Dostawcy Usługi Ładowania oraz podmiotów trzecich.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone swoim zachowaniem bądź zaniechaniem, w szczególności w zakresie uszkodzenia infrastruktury Stacji Ładowania.
 8. Dostawca Usługi Ładowania zakazuje podłączania Pojazdów do Stacji Ładowania, które nie posiadają ważnego ubezpieczenia OC, przewożą materiały i substancje stanowiące zagrożenie, nie posiadają ważnego badania technicznego, jak również mających wadliwą baterię lub instalację elektryczną.
4.ZASADY KORZYSTANIA ZE STACJI ŁADOWANIA
 1. Użytkownik jest zobowiązany każdorazowo (przed rozpoczęciem Usługi Ładowania) do zapoznania się z instrukcją Stacji Ładowania oraz komunikatami wyświetlanymi w Aplikacji.
 2. Przed rozpoczęciem Usługi Ładowania Użytkownik jest zobowiązany do potwierdzenia zapoznania się oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Każda odmowa potwierdzenia niniejszego Regulaminu oznacza zrezygnowanie z Usługi Ładowania.
 3. Przed rozpoczęciem Usługi Ładowania, Użytkownik Pojazdu jest zobowiązany do prawidłowego zaparkowania Pojazdu w obrębie Stacji Ładowania, zamknięcia Pojazdu oraz unieruchomienia Pojazdu i wyłączenia świateł oraz wszelkich źródeł energii elektrycznej.
 4. W celu skorzystania z Usługi Ładowania, Użytkownik jest zobowiązany w pierwszej kolejności do pobrania Aplikacji i Zarejestrowania Profilu Użytkownika, który wymaga następczej Weryfikacji Profilu Użytkownika. Zdanie poprzednie nie dotyczy Użytkowników, którzy korzystają z Usługi Ładowania z wykorzystaniem Terminala płatniczego lub Kodu QR znajdującego się na Stacji Ładowania.
 5. Zarejestrowanie Profilu Użytkownika i następcza Weryfikacja Profilu Użytkownika oznacza jednocześnie akceptację warunków świadczenia Usługi Ładowania opisanej w niniejszym Regulaminie, Cennika dla Stacji Ładowania MSP oraz Opłaty wskazanej w Aplikacji dla pozostałych Stacji Ładowania.
 6. Od momentu rozpoczęcia Usługi Ładowania do jej zakończenia Użytkownik jest zobowiązany do pozostawania zalogowanym na Profilu Użytkownika, co wymaga posiadania stałego i aktywnego połączenia Internetowego na Urządzeniu mobilnym. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne z zastrzeżeniem możliwych kosztów transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami Internetu.
 7. Na wybranych Stacjach Ładowania, Dostawca Usługi Ładowania oferuje możliwość dokonywania Opłat za Usługę Ładowania za pomocą (i) Terminali płatniczych znajdujących się na Stacjach Ładowania lub (ii) poprzez zeskanowanie przed rozpoczęciem Usługi Ładowania odpowiedniego Kodu QR udostępnionego na Stacji Ładowania i jednoczesne dodanie przez Użytkownika karty płatniczej oraz zadeklarowanie wysokości środków pieniężnych, które mają zostać przeznaczone na Usługę Ładowania. Takie skorzystanie z Usługi Ładowania nie wymaga Zarejestrowania Profilu Użytkownika i Weryfikacji Profilu Użytkownika. Korzystając z Usługi Ładowania za pośrednictwem Terminala płatniczego lub poprzez zeskanowanie Kodu QR, Użytkownik akceptuje warunki świadczenia Usługi Ładowania opisane w niniejszym Regulaminie, Cennik dla Stacji Ładowania MSP lub Opłatę wskazaną w Aplikacji dla pozostałych Stacji Ładowania.
 8. W celu skorzystania z płatności z użyciem Terminala płatniczego, Użytkownik jest zobowiązany do zbliżenia karty płatniczej do Terminala płatniczego przed rozpoczęciem Usługi Ładowania. Poszczególny operator Terminala płatniczego po zbliżeniu karty płatniczej dokona blokady środków pieniężnych (preautoryzacji) na rachunku bankowym Użytkownika na czas trwającej Usługi Ładowania. Po zakończeniu Usługi Ładowania Użytkownik zobowiązany jest rozliczyć opłatę za Usługę Ładowania. Niewykorzystane środki pieniężne (preautoryzacji) zostaną odblokowane w terminie wynikającym z wewnętrznych regulaminów banku obsługującego kartę płatniczą Użytkownika, zaś kwota stanowiąca opłatę za Usługę Ładowania zostanie pobrana z rachunku bankowego Użytkownika na rzecz Dostawcy Usługi Ładowania.
 9. Kwota środków pieniężnych (preautoryzacji) jest każdorazowo deklarowana przez użytkownika przy czym minimalna kwota wynosi 10,00 złotych brutto (słownie: dziesięć złotych 00/100).
 10. Zawarcie umowy na Usługę Ładowania wymaga od Użytkownika (i) akceptacji niniejszego Regulaminu, (ii) akceptacji przez Użytkownika regulaminu płatności określonego w Aplikacji, (iii) udzielenia wymaganych zgód w zakresie przetwarzania danych osobowych (niezbędnych do realizacji Umowy) oraz w zakresie dokonywanych płatności za Usługę Ładowania, (iv) Zarejestrowania Profilu Użytkownika i Weryfikacji Profilu Użytkownika (o ile jest wymagane na danej Stacji Ładowania).
 11. Użytkownik w celu skorzystania z płatnej Usługi Ładowania jest zobowiązany do podania danych karty płatniczej Użytkownika w Aplikacji. Nie dotyczy to Użytkowników, którzy dokonują płatności za Usługę Ładowania z wykorzystaniem Terminala płatniczego lub poprzez zeskanowanie Kodu QR znajdującego się na Stacji Ładowania.
 12. Dane autoryzacyjne Użytkownika są przechowywane przez operatora płatności bezgotówkowych. Weryfikacja danych Użytkownika przez operatora płatności bezgotówkowych polega na blokowaniu na rachunku bankowym Użytkownika środków pieniężnych o wartości wskazanej w Aplikacji przed uruchomieniem Usługi Ładowania.
 13. Środki pieniężne pozostają zablokowane przez cały okres Usługi Ładowania. W przypadku przerwania przez Użytkownika Usługi Ładowania przed wykorzystaniem całości zablokowanych środków pieniężnych, pozostała różnica zostanie odblokowana, a Użytkownik zostanie obciążony wyłącznie wartością faktycznie pobranej energii elektrycznej lub czasu Usługi Ładowania. W przypadku wykorzystania całości zablokowanych środków pieniężnych, proces Usługi ładowania zostanie automatycznie przerwany.
 14. Rozpoczęcie Usługi Ładowania następuje poprzez (i) wybranie przez Użytkownika Stacji Ładowania z listy wskazanej w Aplikacji i naciśnięcia przycisku „START”, (ii) przyłożenia karty płatniczej Użytkownika do Terminala płatniczego lub (iii) zeskanowania Kodu QR znajdującego się na Stacji Ładowania i jednoczesne dodanie przez Użytkownika karty płatniczej oraz zadeklarowanie wysokości środków pieniężnych, które mają zostać przeznaczone na Usługę Ładowania, po zaparkowaniu Pojazdu i podłączeniu Pojazdu do Stacji Ładowania.
 15. Po zakończeniu Usługi Ładowania, Użytkownik powinien odłączyć przewód zasilający Stacji Ładowania zgodnie z instrukcją widniejącą na Stacji Ładowania i opuścić Stację Ładowania zgodnie z Dozwolonym czasem postoju Pojazdu.
 16. Dostawca Usług Ładowania poinformuje każdorazowo Użytkownika o braku możliwości skorzystania z Usługi Ładowania na Stacji Ładowania poprzez Aplikację oraz na Stronie WWW.
5.PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ ŁADOWANIA
 1. Zarejestrowanie Profilu Użytkownika i Weryfikacja Profilu Użytkownika nie wymaga ponoszenia przez Użytkownika żadnych dodatkowych opłat.
 2. Dostawca Usługi Ładowania określa, że każdorazowo minimalna wartość Usługi Ładowania wynosi 10,00 złotych brutto (słownie: dziesięć złotych 00/100).
 3. Użytkownik rozpoczynając Usługę Ładowania jest w pełni świadomy, że usługa ta jest odpłatna zgodnie z Cennikiem dla Stacji Ładowania MSP lub Opłatą wskazaną w Aplikacji dla pozostałych Stacji Ładowania.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do rozliczenia wszelkich płatności powstałych w związku z realizacją Usługi Ładowania na rzecz Dostawcy Usługi Ładowania zgodnie z Cennikiem dla Stacji Ładowania MSP lub Opłatą wskazaną w Aplikacji dla pozostałych Stacji Ładowania.
 5. Dostawca Usługi Ładowania wskazuje, iż cena za Usługę Ładowania na Stacjach Ładowania MSP zawiera:
 6. stawkę 2,49 zł brutto (słownie: dwa złote i 49/100) za 1 kWh
 7. stawkę 5,00 zł brutto (słownie pięć złotych 00/100) za każdą rozpoczętą minutę postoju Pojazdu na Stacji Ładowania po przekroczeniu Dozwolonego czasu postoju Pojazdu (o którym mowa w pkt 3 ust. 3-4 niniejszego Regulaminu)
 8. Dostawca Usługi Ładowania wskazuje, że zmiana całego Cennika lub poszczególnych Opłat za Usługę Ładowania nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 9. Przed rozpoczęciem Usługi Ładowania, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z wysokością Opłaty za Usługę Ładowania. Z chwilą rozpoczęcia Usługi Ładowania Użytkownik akceptuje Cennik.
 10. Użytkownik ma pełną świadomość, że wprowadzenie danych karty płatniczej w Aplikacji celem Zarejestrowania Profilu Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na obciążenie środków płatniczych Użytkownika przy rozpoczęciu Usługi Ładowania.
 11. W przypadku nieudanej płatności za Usługę Ładowania, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie do uregulowania wszelkich opłat z tego tytułu.
 12. W przypadku konieczności zwrotu środków płatniczych za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą użytą w Aplikacji, Dostawca Usługi Ładowania zobowiązuje się do zwrotu środków na rachunek bankowy przypisany do tej kary płatniczej.
 13. Jeżeli karta płatnicza Użytkownika przypisana do Profilu Użytkownika w Aplikacji utraci ważność, Dostawca Usługi Ładowania jest uprawniony do zaniechania dokonania Usługi Ładowania na rzecz takiego Użytkownika do czasu podania przez Użytkownika aktualnych danych aktywnej karty płatniczej w Aplikacji.
 14. Dostawca Usługi Ładowania za każdą Usługę Ładowania wystawia dokument sprzedaży potwierdzający sprzedaż Usługi Ładowania, jak również zgodnie z wolą Użytkownika będącego przedsiębiorcą (w rozumieniu art. 43 (1) przepisy kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) fakturę VAT. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim są przesyłane przez Dostawcę Usługi Ładowania na adres e-mail Użytkownika wskazany w Profilu Użytkownika w Aplikacji.
 15. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest podanie przez Użytkownika niezbędnych danych w Profilu Użytkownika w Aplikacji przed rozpoczęciem Usługi Ładowania, a w sytuacji dokonania płatności z wykorzystaniem Terminala płatniczego pod warunkiem podania przez Użytkownika numeru NIP przed rozpoczęciem Usługi Ładowania, zgodnie z instrukcją zawartą na Terminalu płatniczym znajdującym się na Stacji Ładowania. Użytkownik, który za Usługę Ładowania rozliczył się z wykorzystaniem Terminala płatniczego otrzyma stosowny dokument księgowy.
 16. Użytkownik posiadający Profil Użytkownika w Aplikacji wyraża zgodę na doręczenia mu dokumentów księgowych przez Dostawcę Usługi Ładowania drogą elektroniczną. Świadczenie Usługi Ładowania nie jest możliwe w przypadku cofnięcia przez Użytkownika zgody na doręczanie mu faktur VAT drogą elektroniczną.
 17. Dostawca Usługi Ładowania ma prawo zmiany systemu rozliczania Usługi Ładowania określonego w niniejszym Regulaminie, o czym poinformuje każdorazowo Użytkownika poprzez przesłanie komunikatu na adres e-mail wskazany w Aplikacji, w terminie 7 dni przed planowaną zmianą.
6.PROFIL UŻYTKOWNIKA W APLIKACJI
 1. Dostawca Usługi Ładowania zastrzega, że warunkiem korzystania przez Użytkownika z Usługi Ładowania w ramach Stacji Ładowania jest Zarejestrowanie Profilu Użytkownika i Weryfikacja Profilu Użytkownika w Aplikacji. Warunek wyrażony w zdaniu poprzednim nie dotyczy Użytkowników dokonujących płatności za Usługę Ładowania z wykorzystaniem Terminala płatniczego znajdującego się na Stacji Ładowania.
 2. Zarejestrowanie Profilu Użytkownika i Weryfikacja Profilu Użytkownika wymaga posiadania aktywnej poczty elektronicznej (osobisty adres e-mail Użytkownika).
 3. Aplikacja posiada wszelkie niezbędne funkcje oraz informacje, z którymi Użytkownik jest zobowiązany się zapoznać przed skorzystaniem z Usługi Ładowania.
 4. Usunięcie Profilu Użytkownika w Aplikacji może zostać dokonane przez Użytkownika w dowolnym momencie, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i jest bezpłatne. Usunięcie Profilu Użytkownika jest jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy na korzystanie z Aplikacji ze skutkiem natychmiastowym oraz wolą rezygnacji przez Użytkownika z dalszego korzystania z Aplikacji. Użytkownik jest świadomy, że usunięcie Profilu Użytkownika powoduje automatyczne usunięcie wszelkich danych Użytkownika znajdujących się na Profilu Użytkownika. W żadnym wypadku usunięcie Profilu Użytkownika nie zwalnia go z obowiązku uiszczenia należnych opłat za wyświadczone Usługi Ładowania przez Dostawcę Usługi Ładowania.
 5. Profil Użytkownika zezwala na korzystanie przez jednego Użytkownika. Użytkownik nie może korzystać z Profilu Użytkownika w Aplikacji w sposób powodujący zakłócenia lub uszkodzenia systemu informatycznego Dostawcy Usługi Ładowania. Użytkownik nie może przekazać danych do Profilu Użytkownika osobom trzecim, które umożliwią im skorzystanie z Usługi Ładowania bez wiedzy i zgody. Użytkownik zobowiązuje się do dokonania wszelkich starań celem uniknięcia nieuprawnionego dostępu do Profilu Użytkownika.
 6. W przypadku udostępnienia przez Użytkownika danych logowania Profilu Użytkownika osobom trzecim, Użytkownik zostanie obciążony przez Dostawcę Usługi Ładowania opłatami za korzystanie z Usługi Ładowania przez te osoby. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Dostawcę Usługi Ładowania, o każdym przypadku pozyskania danych, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawne Zarejestrowanie Profilu Użytkownika i Weryfikacji Profilu Użytkownika w zakresie podawanych danych (i ich prawdziwości) niezbędnych do założenia Profilu Użytkownika w Aplikacji. Użytkownik jest zobowiązany do każdorazowej aktualizacji danych w Profilu Użytkownika w przypadku ich zmiany w szczególności w zakresie uiszczenia Opłaty lub wystawienia dokumentu księgowego za Usługę Ładowania.
7.ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY USŁUGI ŁADOWANIA
 1. Dostawca Usługi Ładowania nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Usługi Ładowania na Stacji Ładowania przez Użytkownika, jeżeli przyczyna jest niezależna od niego (Siła wyższa), jak również w sytuacji awarii Stacji Ładowania, awarii systemów teleinformatycznych Dostawcy Usługi ładowania, braku zasięgu sieci Internetowej i komórkowej Użytkownika lub Dostawcy Usługi Ładowania, okresu poczynienia niezbędnych prac modernizacyjnych/naprawczych Stacji Ładowania. Dostawca Usługi w miarę możliwości zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania na Stronie WWW lub Aplikacji o wszelkich przypadkach określonych w zdaniu poprzedzającym.
 2. Dostawca Usługi Ładowania wskazuje, że informacje zawarte na Stronie WWW lub Aplikacji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisy kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93).
 3. Dostawca Usługi Ładowania świadczy Usługę Ładowania w zakresie i formie, w jakiej jest ona dostępna na Stacji Ładowania, nie udzielając przy tym żadnej gwarancji ani jakichkolwiek innych zobowiązań w zakresie dozwolonym przez prawo. Ze względu na specyfikę Usługi Ładowania Dostawca Usługi nie gwarantuje nieprzerwanego jak również bezawaryjnego działania wszystkich Stacji Ładowania oraz możliwości każdorazowego pełnego naładowania Pojazdu.
 4. Dostawca Usługi Ładowania nie jest zobowiązany względem Użytkownika do tego aby Usługa Ładowania na Stacji Ładowania była zawsze dostępna w sposób ciągły i wolny od usterek i wad przez 24 godziny, siedem dni w tygodniu.
 5. Dostawca Usługi Ładowania nie jest odpowiedzialny za brak możliwości zakończenia Usługi Ładowania z przyczyn niezależnych od niego. W takim przypadku Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia całej Opłaty za Usługę Ładowania.
 6. Dostawca Usługi Ładowania nie ponosi odpowiedzialności za skorzystanie z Usługi Ładowania z Profilu Użytkownika przez osoby trzecie bez zgody Użytkownika. Użytkownik w takim przypadku jest zobowiązany do uiszczenia pełnej Opłaty za Usługę Ładowania.
 7. Dostawca Usługi Ładowania nie ponosi odpowiedzialności za usterki i wady, które uniemożliwiają połącznie Profilu Użytkownika w Aplikacji ze Stacją Ładowania.
8.REKLAMACJE
 1. Użytkownik może złożyć reklamacje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@chargein.com.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika umożliwiające jego identyfikację, opis reklamacji, z uwzględnieniem uwag w szczególności w zakresie wykonanej Usługi Ładowania.
 3. Dostawca Usługi Ładowania rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia, z wyłączeniem sytuacji, w których Użytkownik nie zawarł w treści reklamacji informacji określonych w ust. 2 powyżej. W takim przypadku termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia uzupełnienia niezbędnych danych i informacji przez Użytkownika.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie skierowana przez Dostawcę Usługi Ładowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.
9.WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Usługi Ładowania poprzez usunięcie Profilu Użytkownika bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat.
 2. Usunięcie Profilu Użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy.
 3. Usunięcie Profilu Użytkownika uprawnia jednak Dostawcę Usług Ładowania do przechowywania danych Użytkownika przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 4. Umowa może zostać wypowiedziana Użytkownikowi przez Dostawcę Usługi Ładowania z ważnego powodu zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Zastosowanie w tym zakresie znajdą w szczególności przepisy kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93).
 6. Dostawca Usługi Ładowania poinformuje Użytkownika o wypowiedzeniu przez niego Umowy poprzez przesłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w Profilu Użytkownika w Aplikacji.
 7. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta wynikających z przepisów prawa. W szczególności Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
10.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest CHARGEIN MSP SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 52, 02-676 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001063635, numer NIP 7011169083, numer REGON 526666051.
 2. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.).
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników zostały określone w Klauzuli informacyjnej dostępnej na Stronie WWW oraz w Aplikacji w sposób umożliwiający swobodne zapoznanie się z jej treścią w każdym czasie.
11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium RP, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93).
 2. Dostawca Usługi zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz Cennika.
 3. Każda zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie siedmiu dni od dnia jego opublikowania na Stronie WWW.
 4. Użytkownicy posiadający Profil Użytkownika zostaną poinformowani o każdorazowej zmianie Regulaminu oraz Cennika za pośrednictwem wiadomości skierowanej na adres e-mail Użytkownika wskazany w Aplikacji oraz terminie jej wejścia w życie.
 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie uznane zostanie za nieważne, Regulamin w pozostałej części pozostaje w mocy z wyłączeniem tego nieważnego postanowienia lub postanowień.
 6. Wszystkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01 kwietnia 2024 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

ŚWIADCZENIA USŁUGI ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH NA STACJACH ŁADOWANIA MSP (CENNIK)