Program dofinansowań ,,Mój elektryk”

Program ,,Mój elektryk” to nowy program dopłat do zakupu lub leasingu pojazdów elektrycznych. W dniu 12 lipca zastąpił on dotychczasowy program – ,,Zielony Samochód”. Dotyczył on dofinansowania kupna nowych, czyli niezarejestrowanych wcześniej, samochodów elektrycznych przez osoby fizyczne.

Celem programu priorytetowego NFOŚiGW „Mój elektryk” jest uniknięcie zanieczyszczenia powietrza poprzez wspieranie zakupu lub leasingu nowych, ekologicznych pojazdów. Osiągnięty ma być zarazem ważny cel społeczny – upowszechnienie aut zeroemisyjnych.

Decyzją Komisji Europejskiej dofinansowaniem, niestanowiącym pomocy publicznej, mogą zostać objęte nowe pojazdy zeroemisyjne kat. M1, N1 oraz L1e-L7e, przy czym osoby fizyczne mogą się starać o dofinansowanie pojazdu kat. M1, którego koszt nie przekracza 225 tys. brutto. Ograniczenie cenowe nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Wsparcie, o którym powyżej, będzie mieć formę dopłat do zakupu nowych pojazdów zeroemisyjnych oraz dopłat do opłat ustalonych w umowach leasingowych. W programie przewidywana jest możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie/leasingu nowych pojazdów zeroemisyjnych kategorii:

M1,M2,M3,N1,L1e,L2e,L3e,L4e,L5e,L6e,L7e

wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U.z2020r.poz.1077).

Budżet programu ustalono do kwoty 500.000.000 zł dla bezzwrotnych form dofinansowania, z czego co najmniej 50% zostanie przekazane w ramach udostępnienia środków do banków zgodnie z art. 411 ust.10 ustawy – Prawo Ochrony Środowiska w celu udzielania dotacji. Okres wdrażania zaplanowano na lata 2021 –2026, w tym okres zawierania umów do 31.12.2025 i okres wydatkowania środków do 30.06.2026r.

Okres kwalifikowalności kosztów ustalono na 01.05.2020r. – 31.12.2025r.

Dofinansowanie będzie udzielane osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom, a także bankom jednak procedura omawiana w niniejszym opracowaniu dotyczy głównie osób fizycznych. Co do pozostałych podmiotów, ustawodawca zapowiedział dalsze prace legislacyjne. Nabór wniosków o dofinansowanie składanych przez osoby fizyczne rozpocznie się 12 lipca i będzie prowadzony do wyczerpania środków lub do 30 września 2025 r. W przypadku pozostałych podmiotów –informacja o naborach zostanie opublikowana w ciągu najbliższych tygodni.

Wysokość dofinansowania:

 • M1 – wysokość dofinansowania do 18 750 zł (możliwość zwiększenia wysokości dofinansowania do 27 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 15 000 km), maksymalna cena zakupu pojazdu to 225 000 zł;
 • M2, M3, N1 – wysokość dofinansowania do 20%kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50.000 zł (możliwość zwiększenia wysokości dofinansowania do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70.000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 20.000 km);
 • L1e-L7e – wysokość dofinansowania do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż
  4.000 zł;
Mój Elektryk

Wniosek składa się wyłącznie w postaci elektronicznej przez GWD, przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu lub podpisu zaufanego złożonego w warunkach opisanych w art. 20 ae ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (dalej podpis zaufany). Formularze wniosków wraz z instrukcją ich wypełniania dostępne są w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (dalej „GWD”), po utworzeniu konta I zalogowaniu, na stronie internetowej NFOŚiGW, pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl, po wybraniu odpowiedniego programu priorytetowego.

Nie dopuszcza się podpisania wniosku przez osobę niebędącą właścicielem/współwłaścicielem zakupionego pojazdu zeroemisyjnego Wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP),

Na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie przewiduje się następującą liczbę dni roboczych:

 1. Rejestrowanie wniosku – do 3 dni od daty wpływu wniosku;
 2. Ocena wniosku wg kryteriów dostępu i jakościowych dopuszczających – do 5 dni od daty rejestracji wniosku;
 3. Uzupełnienie przez wnioskodawcę brakujących informacji lub dokumentów, wymaganych na etapie oceny wg kryteriów dostępu i jakościowych dopuszczających – do 5 dni od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę;
 4. Ponowna ocena wniosku wg kryteriów dostępu i jakościowych dopuszczających – do 3 dni od daty rejestracji skorygowanego wniosku;
 5. Uchwała o dofinansowaniu przedsięwzięcia – do 13 dni od zakończenia oceny wg kryteriów jakościowych dopuszczających;
 6. Podpisanie umowy o dofinansowaniu przedsięwzięcia – do 16 dni od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd NFOŚiGW.

W przypadku negatywnej decyzji, NFOŚiGW przesyła informację o nieprzyznaniu dofinansowania. Umowa nie zostaje zawarta. W przypadku pozytywnej decyzji, NFOŚiGW składa oświadczenie woli o zawarciu umowy na warunkach określonych we wniosku o dofinansowanie. Oświadczenie woli składane jest w postaci elektronicznej i dla swej skuteczności wymagane jest podpisanie tego oświadczenia przez NFOŚiGW kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi. Umowa zostaje zawarta w momencie skutecznego doręczenia wnioskodawcy oświadczenia.

W przypadku dofinansowania do leasingu należy złożyć wniosek w WYBRANEJ PRZEZ SIEBIE FIRMIE LEASINGOWEJ. NFOŚiGW publikuje na swojej stronie informację o bankach I firmach leasingowych uczestniczących w programie, ale nie rekomenduje konkretnych banków ani firm leasingowych. Klient, który chce uzyskać dofinansowanie w formie refundacji opłat leasingowych kieruje się z wnioskiem do firmy leasingowej, która działając w imieniu leasingobiorcy, uzyskuje środki z banku posiadającego środki na dopłaty (schemat poniżej). Stronami umowy leasingowej z dopłatą będą więc klient oraz firma leasingowa.

Mój Elektryk

Jeżeli podmiot otrzymał już dofinansowanie w programie „Zielony samochód” może ponownie dostać środki, ale nie na to samo przedsięwzięcie. Dla Beneficjentów programu „Zielony samochód – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1)” NFOŚiGW na koniec okresu trwałości przewiduje wyrównanie poziomu dofinansowania do kwot wynikających z programu „Mój elektryk”, pod warunkiem właściwej realizacji umowy.

Opracowanie przygotowane przez Kancelarię Prawa Gospodarczego i Podatkowego Marek K. Wynimko